3 ผลกระทบหากเลือกใช้ ATK “ไม่มีคุณภาพ”

3 ผลกระทบหากเลือกใช้ ATK “ไม่มีคุณภาพ”
19 January, 2022

3 ผลกระทบหากเลือกใช้ ATK “ไม่มีคุณภาพ”

ในยุคท่ีเราต้องต่อกรกับการระบาดของไวรัสโควิด 19 (covid-19) ทุกคนต้องให้ความสําคัญกับมาตรการและคําแนะนําในการปฏิบัติเพื่อป้องกันตัวเองจากกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากไวรัสโควิด 19 (covid-19) สามารถแพร่กระจายได้เป็นวงกว้างติดจากคนไปสู่คน และไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่า “โอไมครอน (omicron) ซึ่งมีสถิติการติดเชื้อที่ง่ายขึ้น และเร็วขึ้นจนน่าตกใจ

ทําให้เราควรคํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ป้องกันตัวเอง และป้องกันผู้อื่นด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ตรวจเช็คอุณหภูมิ และลงทะเบียนก่อนเข้าสถานที่สาธารณะ การตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 (covid-19) สายพันธุ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเดลต้า (delta) หรือ โอไมครอน (omicron) ด้วยชุดตรวจโควิด ATK หรือการตรวจ Rapid Test

ในปัจจุบันเราสามารถตรวจหาเชื้อไวรัสได้ง่ายๆ ที่บ้านด้วยชุดตรวจโควิด หรือ ชุดตรวจ ATK ซึ่งเป็นเป็นวิธีการที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งการเลือกใช้ ATK ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงเป็นสิ่งสําคัญ หากเลือกใช้ ATK ท่ีไม่มีคุณภาพ สามารถส่งผลกระทบได้ 3 ประการใหญ่ๆ คือ

  1. ใช้ชุดตรวจท่ีไม่มีการพัฒนาหรือไม่ผ่านการทดสอบอาจทําให้ผลการตรวจผิดพลาด ยิ่งในปัจจุบัน มีไวรัสสายพันธุ์ใหม่เกิดข้ึน ซึ่งก็คือ โอไมครอน (omicron) ซึ่งลักษณะอาการโอไมครอนไม่แสดงออกมาอย่างชัดเจน ชุดตรวจบางยี่ห้อไม่สามารถตรวจจับเชื้อโอไมครอน (omicron) ได้ ส่งผลให้ผู้ตรวจอาจนําเชื้อไปแพร่ใส่ผู้อื่น ร้ายแรงกว่าน้ันอาจสร้างคลัสเตอร์ใหญ่จนเสียหายเป็นวงกว้าง
  2. หากมีการตรวจผิดพลาดจากการใช้ ATK ที่ไม่มีประสิทธิภาพจนเกิดการระบาดข้ึนภายในองค์กร อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์, ความน่าเช่ือถือ และผลกระทบในหลายๆ ด้านที่ส่งผลเสียต่อองค์กร
  3. อันตรายถึงชีวิตหากรู้ตัวช้า ชะล่าใจเพราะคิดว่าตนเองไม่ติดโควิด เนื่องจากใช้ ATK ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ผลตรวจไม่ชัดเจน หรือตรวจไม่พบ ซึ่งอาการโควิด และอาการโอไมครอนในบางรายไม่แสดงออกมาอย่างชัดเจน

หากทุกคนช่วยกันเคร่งครัดเรื่องมาตรการป้องกันไวรัสโควิด 19 (covid-19) รับผิดชอบต่อสังคม เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด ตรวจคัดกรอง หรือแม้กระทั่งการเลือกใช้ชุดตรวจ ATK ที่มีประสิทธิภาพ ตรวจเช็คที่มา แหล่งผลิต ประสิทธิภาพในการใช้งาน ผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ก็สามารถช่วยกันยับยั้งผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง คนรอบข้าง สังคม ไปจนถึงระดับประเทศได้

Add Comment

คุณต้อง เข้าสู่ระบบ จึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ถ้าคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่