ข้อมูลการจัดส่ง

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการจัดส่งสินค้า

คำนิยาม “วันทำการ” วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

“หลักฐานในการนำส่งสินค้า” หมายถึง ข้อมูลการจัดส่งสินค้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุวันที่ เวลา สถานที่จัดส่ง และรายมือชื่อของผู้รับสินค้า

 

มูลค่าสินค้า และขอบข่ายของความรับผิดชอบ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้า ในกรณีที่รายละเอียดที่อยู่ และข้อมูลในการจัดส่ง ไม่ครบถ้วน
 • หากเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการนำส่งสินค้า บริษัทฯ ยินดีที่จะรับผิดชอบสินค้า ตามมูลค่าสินค้าที่คุณได้ชำระไว้
 • ในกรณีที่มีการปฏิเสธรับสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าจัดส่งทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรับสินค้าชิ้นใด ชิ้นหนึ่ง
 • เจ้าหน้าที่จัดส่งเป็นเพียงบุคคลนำส่งสินค้าเท่านั้น ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจรับคืนสินค้า ทุกกรณี
 • หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Call Center  : (+66)2 02-621-8989

 

หมายเหตุ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น 
 • อาจมีเจ้าหน้าติดต่อเพื่อสอบถามเส้นทางเพื่อให้การจัดส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดส่งอาจมีความล่าช้าได้ เนื่องจากภัยธรรมชาติตามเส้นทางการจัดส่ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดปัญหาดังกล่าว
 • คุณไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ในการจัดส่งสินค้าได้หลังจากการทำรายการสั่งซื้อเสร็จสิ้น
 • สินค้าเงื่อนไขพิเศษที่ผู้รับสินค้าต้องมีอายุตามที่กฎหมายกำหนด ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องขอตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับสินค้าก่อนการส่งมอบสินค้าทุกครั้ง
 • หากลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าจัดส่งสินค้าทุกกรณี